2021 06 18

Regional bostadsmarknadsanalys Blekinge

Regional bostadsmarknad Blekinge län

Texten nedan beskriver Juni Strategis studie och vilket sammanhang den ingick i – texten är tagen från Region Blekinges hemsida.

För att öka kunskapen om vilka bostäder som både befintliga och framtida Blekingebor efterfrågar har Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge startat ett gemensamt projekt för att kartlägga detta.

Här kan du se den Regionala bostadsmarknadskonferernsen från 17 juni 2021

Här kan du ta del av den slutgiltiga rapporten av Bostadsmarknadsanalysen för Blekinge län 2021. Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Blekinges kommuner upplever sedan några år tillbaka att det råder bostadsbrist i länet, samtidigt som länet i förhållande till riket har en låg byggtakt av nya bostäder. Projektet handlar om att kartlägga vilket behov av bostäder som finns i länet och ha en långsiktig bild av befolkningsförändringen och dess behov över en längre tid.

Att ta fram ett regionalt kunskapsunderlag kopplat till bostadsmarknaden i länet är nödvändigt för att driva på utvecklingen i länet, men även för att säkerställa att det som byggs är det som efterfrågas av både befintliga och framtida Blekingebor.

Analys av efterfrågan

Metoden har en demografisk utgångspunkt och behovet bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. För att komplettera denna bild kommer även en analys göras av efterfrågan av bostäder, priser och ekonomiska förutsättningar, exempelvis betalningsvilja. Detta för att förstå och förklara hur många bostäder per år, bostadsrätter och hyresrätter i flerfamiljshus samt småhus, som hushållen utifrån sin betalningsförmåga kan och vill efterfråga (marknadsdjupet).

Gemensam kunskapsgrund nödvändig för länets utveckling

Näringslivet i Blekinge upplever idag svårigheter att rekrytera kompetent personal till sin verksamhet, där tillgång till bostäder är en förutsättning för att kunna attrahera nya företag och invånare till länet.

Detta regionala kunskapsunderlag utgör en viktig gemensam kunskapsgrund för det regionala samtalet om bostadsmarknaden mellan olika aktörer, exempelvis region, länsstyrelse, kommuner, allmännyttans bostadsbolag samt privata bostads- och byggföretag.

Underlaget utgör även ett nödvändigt kunskaps- och planeringsunderlag för kommande strategier, planer och program kopplat till nya bostäder i länets kommuner, exempelvis kommunala bostadsförsörjningsprogram och översiktsplaner.

Projektet pågår mellan 1 september 2020 – 31 augusti 2021 och finansieras av Tillväxtverket och av regionala tillväxtmedel. Resultaten från projektet och de utförda studierna kommer presenteras på en regional bostadsmarknadskonferens 17 juni.

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.