2022 01 26

Positivt nuläge och goda framtidsutsikter för Lidköping – ny bostadsmarknadsanalys ger besked

Juni Strategi har på uppdrag av Lidköpings kommun tagit fram ett fördjupat underlag kring framtida bostadsbehov inom kommunen. I analysen presenteras också insikter om olika målgrupper och dess drivkrafter för flytt och boendetyp. Läs hela pressmeddelandet och rapporten här.

”De närmsta fem åren är behovet och efterfrågan på småhus som störst då rekordgenerationen 90-talister befinner sig i familjebildande fas. På lite längre sikt sker en relativt stor förändring i behovets sammansättning, detta speglar hur kommunens, och hela Sveriges, största generationer präglar bostadsbehovet när de äntrar nya livsfaser. Mot slutet av prognosperioden beräknas ett större behov av lägenheter i och med att både unga vuxna och pigga seniorer ökar i antal, 

Analyserna utgår bland annat från övergripande marknadsförutsättningar, insikter från målgruppsstudier och även påverkan av den pågående pandemin har tagits med.

Den här analysen kommer ligga till grund för den fortsatta planeringen för både kommunen och exploatörer. Den kommer också bidra till ett stärkt kunskapsunderlag om Lidköpings bostadsmarknad. Glädjande visar rapporten på stora möjligheter för en fortsatt positiv tillväxt för Lidköping gällande bostäder. Den visar att vår kommun har ett bra nuläge och goda förutsättningar för framtida planering, byggande och inflytt, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköpings kommun.

Den övergripande slutsatsen är att

  • Förutsättningarna för olika boendemöjligheter är goda.
  • Det råder bra pendlingsmöjligheter till och från flera närliggande kommuner.
  • Lidköping har haft en stadig positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren.
  • Allt fler byggherrar investerar i Lidköping.
  • Inflyttningen till centrala Lidköping sker främst från angränsande kommuner.
    Utflyttningen sker till samma kommuner men även till Göteborg, Mölndal och Skövde.

Länk till slutrapporten Bostadsmarknadsanalys Lidköping

Vill du vet mer? Kontakta uppdragsansvarige

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.