Bostadsutveckling

Vi kan bostäder! Juni Strategi består av beteendevetare, nationalekonomer och marknadsekonomer som har lång erfarenhet av bygg-och fastighetsbranschen, vilket gör att vi har en unik förmåga att kombinera studier av både psykologiska och ekonomiska drivkrafter.

Vi erbjuder guidning under hela bostadsutvecklingsprocessen; från beslutsunderlag i tidiga skeden; inför kommunens markanvisning / förvärv av mark till hur man får nöjda kunder två år efter inflytt. En marknadsanalys för bostäder ger dig all fakta du behöver gällande intäkt, målgrupp, konkurrens och efterfrågan för projektet.

Vi ger en helhetsbild av bostadskunders beteende, preferenser och betalningsvilja. Vi beräknar bostadsbehov för olika grupper, men även deras möjliga efterfrågan (marknadsdjup) och ger rekommendationer kring stadsdelens eller bostadsprojektets utformning, prissättning och kvaliteter. Vi arbetar även med behov och efterfrågan av samhällsfastigheter.

Uppdragen finns inom hela Sverige för alla upplåtelseformer inom såväl enstaka bostadsprojekt som för helt nya stadsdelar. Vi erbjuder beslutsunderlag åt både privata och offentliga beställare.

I våra marknadsanalyser och målgruppsanalyser för bostäder utgår vi alltid från den unika platsen, den lokala marknaden och den boendes perspektiv – Mona Kjellberg

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Marknadsanalys bostäder/bostadsanalys/bostadsmarknadsanalys; behov, efterfrågan, betalningsvilja, målgrupper
 • Marknadsanalys samhällsfastigheter; behov och efterfrågan
 • Marknadsanalys upplåtelseformer; ägarlägenheter och äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter inom alla olika bostadstyper
 • Målgruppsanalys; livsfas, livsstil, betalningsförmåga, flyttmönster mm
 • Portföljstrategi & riskanalys
 • Ortsanalys
 • Prisprognoser för nyproduktion och succession
 • Konkurrensbevakning
 • Kundsegmentering / Målgruppssegmentering
 • Försäljningsstrategi
 • Kundnöjdhet & boendekvaliteter
 • Bostadsplanering och bostadsförsörjningsprogram
 • Processledning vision och platsidentitet
 • Aktörssamverkan och dialoger
 • Bostadstrender
 • Omvärlds- och marknadsrapporten – läs mer här

Vi tar fram svaren genom att bland annat analysera statistik, enkätstudier, fokusgrupper, workshops ekonomiska beräkningar.

Våra uppdrag följer ofta arbetsmetodiken nedan:

 • Uppstartsmöte Era frågeställningar
 • Genomförande (tex, analys, workshop, enkäter)
 • Intern slutsatsworkshop
 • Leverans med rekommendationer och presentation

Varje uppdrag är unikt och därför har vi alltid ett uppstartsmöte med uppdragsgivaren och en intern slutsatsworkshop. Presentation ingår alltid. I våra leveranser ger vi alltid tydliga rekommendationer som kan implementeras i er verksamhet eller projekt. Vi har kunskap om hur våra beslutsunderlag ger störst nytta och rekommendationer kan ges om hur ni kan öka er lönsamhet, positionera er och utveckla projektet, portföljen eller kundnöjdhetsarbetet.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Anna Persson
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.