Referensuppdrag

Juni Strategi genomför ca 180 uppdrag per år, spridda över hela Sverige. Uppdragen är stora som små och mottagarna är både privata och offentliga beställare, de flesta av uppdragen är sekretessbelagda. På denna sida presenterar vi ett fåtal uppdrag som vi arbetat med de senaste åren. Vi lämnar gärna fler referenser på förfrågan!
 1. Marknadsanalys Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg, Eskilstuna kommun
 2. Bostadsförsörjningsanalys och marknadsdjup, Region Östergötland
 3. Processledning gemensam vision för Mälarporten, Västerås Stad
 4. Framtida Nordstan; bostäder, handel & parkering, Nordstans samfällighetsförening
 5. Beslutsunderlag bostadsförsörjningsprogram, Trelleborg kommun
 6. Kundinsikter & kundsegmentering, Seniorgården
 7. Handelsutredning & besöksnäring, Torsby kommun
 8. Juni Strategis rikstäckande Insiktsstudier
 9. Juni Strategi uppdrag offentliga beställare

1. Marknadsanalys Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg, Eskilstuna kommun

Nu är den klar! Eskilstuna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. [..]. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen, exempelvis detaljplanering, markanvisningar, bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, projektering av nya mötesplatser, förbättring av gång och cykelbanor, busstrafik, m.m.

 • Juni Strategi upphandlades av Eskilstuna kommun för marknadsanalys av kommersiella verksamheter (butiker, restauranger, service mm), samt målgrupps- och utvecklingsanalys för alla nya bostäder; bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Juni Strategis arbete utgjorde ett av beslutsunderlagen i framtagande av utvecklingsplanen som du hittar här.
 • Juni Strategis rapport hittar du i sin helhet här!


2. Bostadsförsörjningsanalys och marknadsdjup i Region Östergötland

Ni är verkligen superproffsiga, och jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med er, få presentera arbetet för alla kommunerna under hösten. Lena Lindgren, regionplanerare Region Östergötland

 • Juni Strategi upphandlades som ansvarig konsult för genomförande av analys och beräkning av bostadsbehov och bostadsefterfrågan för Region Östergötland och dess 13 kommuner.
 • Inom ramen för uppdraget genomfördes en attitydundersökning kring nyproduktionspreferenser i Östergötland. Resultatet användes sedan som ett av flera ingående nyckeltal i Juni Strategis egen framtagna beräkningsmodell för att beräkna hur många som årligen vill och kan efterfråga nyproducerade bostäder.
 • Uppdraget omfattade genomförande av analys, presentation, utbildning och konsultstöd för att säkerställa erfarenhetsåterföring och en smidig process framöver.
 • Rapporten hittar du i sin helhet här och i StoryMap-format här!
 • Du kan även se en presentation och seminarium om studien här!


3. Processledning gemensam målbild för Mälarporten i Västerås

Juni Strategis arbete har varit mycket värdefullt i processen att skapa framtidens stad, Sanna Edling Västerås Stad

 • Juni Strategi upphandlades som ansvarig konsult för framtagande av en gemensam målbild för framtida Mälarporten.
 • Uppdraget genomfördes i form av en workshopserie med 17 olika fastighetsägare och aktörer.
 • Juni Strategi hade helhetsuppdraget kring upplägg, genomförande, processledning och framtagande av målbild.
 • Uppdragsgivare var Västerås Stad.  Länk till projektet: Mälarporten Västerås Stad

rapportframsida Malarporten


4. Framtida Nordstan; handelsanalys, bostadsanalys och parkeringsanalys

Vi är mycket nöjda med Juni Strategis beslutsunderlag för framtida användning, Vladimir Rizev, projektchef Nordstans Samfällighetsförning

 • Nordstan är Sveriges största köpcentrum med ca 30 miljoner besökare per år.
 • Juni Strategi upphandlades för analys och utredning för framtida Nordstans användande av ytor för detaljhandel, bostäder och parkering (RSD var underkonsult för parkeringsutredning). Analysen inkluderade bland annat framtida efterfrågan för bostäder, handel, restaurang och Västlänkens påverkan. Rekommendation gavs kring kommersiella ytor, parkering och bostäder.
 • Uppdragsgivare var Nordstans Samfällighetsförening som samägs av fastighetsägarna i Nordstan. Länk till Nordstan: Nordstan fakta för företag

rapport Nordstan


5. Beslutsunderlag bostadsförsörjningsprogram Trelleborg kommun

 • Juni Strategi upphandlades för beslutsunderlag gällande Trelleborgs kommuns framtida bostadsförsörjningsprogram. Beslutsunderlaget bestod av 4 delrapporter.
 • Huvudrapporten var en övergripande analys av Trelleborg kommuns framtida bostadsförsörjning, i rapporten gav Juni Strategi rekommendation för varje ort och område i kommunen vad gäller behov av antal bostäder såväl som vilken typ av bostäder (upplåtelseform, storlek, målgrupp, kvaliteter).
 • I nästa steg gjordes tre uppföljande utredningar som resulterade i analys och rekommendation kring hur kommunen kan stärka boende för yngre, främja flyttströmmar och generationsväxling samt en bedömning av när marknaden kan bli mättad för nyproduktion av bostäder i kommunen.
 • Uppdragsgivare var Trelleborg kommun.
 • Länk till Juni Strategis rapport: Slutrapport bostadsmarknads- och byggbehovsanalys Trelleborg

Trelleborg bostadsmarknadsanalys


6. Kundinsikter och rekommendation kundsegmentering Seniorgården

 • Juni Strategi anlitades av Seniorgården för att förmedla fördjupade insikter kring företagets nuvarande och framtida målgrupp. Inom ramen för uppdraget gavs en uppdaterad bild av vad samtidens seniorer behöver och av hur målgruppen utvecklas och förändras.
 • Syftet var att underlaget ska kunna användas i det dagliga arbetet för att vara vägledande vad gäller förvärv, produktutveckling och varumärkesarbete.

Uppdraget hade fyra delfaser:

 1. Erfarenhetsåterföring för att få en förankrad bild av kunskapen idag. Djupintervjuer med nyckelpersoner inom och utanför bolaget genomfördes.
 2. Analys kring potentiella kunder, dess preferenser och konkurrens. Analysen gjordes genom undersökning av statistik, konkurrenter, djupintervjuer och enkät.
 3. Undersökning intressenter genom enkätundersökning.
 4. Fokusgrupper i Stockholm, Göteborg och Uppsala med befintliga kunder för fördjupad insikt om drivkrafter.

Samtliga faser genomfördes i sin helhet av Juni Strategi


7. Handelsutredning och besöksnäring Torsby kommun

Fullmäktigeinformationen och skriftliga analysen kommer utgöra en värdefull grund i arbetet framåt att utveckla Torsby som en attraktiv kommun för både boende och besökare, Eva Larsson näringslivschef

 • Juni Strategi har genomfört en övergripande handelsutredning för Torsby kommun där även besöksnäringen analyserats i förhållande till detaljhandel och restaurang.
 • Rapporten mynnade ut i slutsatser kring efterfrågan och möjligheter i kommunen med ett antal konstruktiva rekommendationer för etableringsstrategi samt hur kommunen på bästa sätt kan utveckla handeln totalt sett, i stadskärnan, på handelsplatser och i mindre orter. Även gränshandeln mot Norge analyserades och rekommendationer kring framtida etableringar gavs.
 • Inom ramen för uppdraget ingick även en workshop där handlare, näringsliv och kommunrepresentanter gav input och arbetade med rapportens resultat. Juni Strategi processledde workshopen och stod för upplägg och material mm.
 • Rapporten finns tillgänglig här: Handelsutredning Torsby kommun


Varje år genomför vi även många andra uppdrag, så som bostadsanalyser för såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter över hela Sverige. Då ger vi svar kring betalningsvilja, målgrupper och efterfrågade bostäder och boendekvaliteter. Kommersiella analyser ger svar kring potentiell omsättning och efterfrågat innehåll i lokaler.

Vill du veta mer om vilka uppdrag vi genomför eller är du intresserad av vilka vi arbetar med och fler referenser? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.